Regulamin zajęć w Latin Dance Academy

 

 1. Szkoła Tańca Latin Dance Academy z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 103/105, 90-425 Łódź, powiat Łódź, woj. Łódzki działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Szkoła Tańca Latin Dance Academy organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.latinacademy.pl
 2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji Latin Dance Academy.
 3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 4. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 5. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.
 6. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
 7. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji aktualny karnet, kartę Benefit Systems Puls, FitProfit, Ok systms lub zapłacić za jednorazowe wejście za każdym razem przed zajęciami.
 8. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej www.latinacademy.pl
 9. Latin Dance Academy zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez stronę internetową www.latinacademy.pl lub drogą telefoniczną bądź mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Latin Dance Academy) najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.
 10. Latin Dance Academy zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Latin Dance Academy.
 11. Latin Dance Academy zastrzega sobie prawo do łączenia grup. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z kursantami.
 12. Latin Dance Academy zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku wykupienia karnetu na 4 wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia w późniejszym terminie w ciągu tygodnia. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę.
 13. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie www.latiacademy.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8 wejść lub karnet OPEN. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji Latin Dance Academy.
 14. Promocje cenowe są ustalone przez Latin Dance Academy i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą strony www.latinacademy.pl, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Latin Dance Academy i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka). Promocje nie łączą się ze sobą.
 15. Na zakupiony karnet miesięczny obowiązuje zniżka studencka – 10% – nie łączy się ona z innymi promocjami.
 16. Szkoła akceptuje karty Benefit Systems Puls, FitProfit, Ok systms . Konkretne informacje dotyczące użytkowania rodzajów kart są zawarte na stronach danego partnera. Zgłaszanie nieobecności oraz możliwość odrabiania zajęć, jest taka sama jak w przypadku standardowych zajęć. Użytkownicy kart obowiązkowo muszą zeskanować kartę oraz złożyć podpis na liście wejść dostępnej w recepcji Szkoły.
 17. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego.
 18. Latin Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.
 19. Latin Dance Academy informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
 20. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 21. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).
 22. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Latin Dance Academy. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.
 23. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do zajęć salach Latin Dance Academy.
 24. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z szkoły Latin Dance Academy. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.
 25. Latin Dance Academy oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.
 26. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Latin Dance Academy. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 27. Uczęszczanie na zajęcia w Latin Dance Academy jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Latin Dance Academy. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 28. Uczestnicy zajęć podpisują oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.
 29. Uczestnik zajęć Latin Dance Academy wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Latin Dance Academy zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Latin Dance Academy usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Latin Dance Academy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 30. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Latin Dance Academy bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Latin Dance Academy zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 31. Latin Dance Academy  informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Latin Dance Academy nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 32. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: https://latinacademy.pl/rejestr-czynnosci-przetwarzania/
 33. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Latin Dance Academy jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Latin Dance Academy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 34. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

Regulamin wyjazdów LDA

1. Organizatorem wyjazdu jest Latin Dance Academy

2. Uczestnikami wyjazdu mogą być kursanci Latin Dance Academy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości akceptacji uczestnictwa osoby spoza grona kursantów oraz z innych miast.

4. Status uczestnika otrzymuje się po zarejestrowaniu się za pomocą formularza online i dokonaniu wpłaty w terminie wskazanym przez organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu, jeśli liczba zgłoszeń będzie zbyt mała. W takiej sytuacji organizator zwraca Uczestnikom poczynione wpłaty.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do braku zwrotu kosztu Wyjazdu, w przypadku rezygnacji Uczestnika.

8. Organizator nie ponosi żadnej zwiększonej odpowiedzialności w związku z uczestnictwem uczestnika w wyjeździe, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez niego szkody majątkowe i niemajątkowe wobec innych uczestników i osób trzecich.

9. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez uczestnika w związku z jego udziałem w wyjeździe.

9. Uczestnik, w czasie wyjazdu, zobowiązuje się przestrzegać prawa Rzeczpospolitej Polskiej
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego ewentualne złamanie.

10. Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zasad bezpieczeństwa oraz do stosowania się do poleceń organizatora dt. bezpieczeństwa i organizacji wyjazdu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z dalszego udziału w wyjeździe osoby, która tych zasad nie przestrzega lub nie stosuje się do jego poleceń.

11. Rejestracja na wyjazd oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu organizacji wyjazdu.

12. Nie wykonujemy zwrotów w przypadku rezygnacji z wyjazdu.